Logga Kulturföreningen Gamla Grebbestad
Bihang till annonsen om Grebbestads Hafsbadsinrättning

BIHANG

till annonsen om

Grebbestads Hafsbadsinrättning

i Aftonbladet No 33 den 10 Febr.


   Ehuru påkostande det därför grannlagenheten mot

närmast belägna, utmärkt förträffliga Bad-inrättningar,

fordra likväl mina pligter mot sanningen, mot de högt

aktade personer, vilkas övertygelse om Grebbestads-

Badens överträffade sälta och styrka jag åberopat,

mot dem, som gjort betydliga kostnader till hushållslä-

enheters och rums inredande och möblerande för Bad-

gäster; mot mig sjelf, familj och dem, som med min

välfärd hafva beröring, att nu i sin helhet offentligt göra

resultaterne av en år 1814 skedd under sökning eller

profkokning av Hafsvattnet på åtskilliga ställen i Länet.

   I sammanhang varmed jag får intimera, att detta

Badställe är mest egnadt åt rådande Badgäster, som i 

lugnet vilja, medelst starka medicinska Bad, söka återvinna förlorad helsa, och få ökade krafter, med åsido-

sättande af all lyx, som alltid medföres kostnader.

   Hr Direktör Brunii undersökningsbetyg lyder så:

(Avskrift) ”På begäran af Hr Lundbom på Grebbe-

stad får jag lämna det intyg, att jag i sällskap med Hr

Grefven G. Rosen, undersökte vattnet i Marstrand och åtskilliga andra ställen inom Länet. Vid Grebbestöd var

vattnet 33 procent saltare, än både i Marstrand och

Strömstad. Dock får jag tillägga att vattnets mera och

mindre sälta i Strömstad beror af vindarne och ström-

men i skären. Med nordan ström uppmättes saltvatt-

net med sött vatten. Samma förhållande är det med

Marstrand med sydlig ström. Vattnet från Götha Elf

uppblandar saltvattnet. Apelsäter d. 27 Augusti 1844

J. N. BRUNIUS”


Likhet en med originalet intygar.                A.F. Bratt


Vidimeras:

    C.A. Liljenberg.                               Ferd. Bergqvist.


Sedan några af sistl. års Badgäster, vilka komma hit

för det de får sig här betingat rum, för mig och flere

yttrat, att de till sitt nöje funna så väl Baden som In-rättningen och mathållningen m. m. betydligt afvikande

eller kontrasterande mot de underrättelser, dem under

hitresan betänksamt meddelas på flere håll, får jag

underrätta, att stället ligger endast 3/4:dels mils ej oan-

genom väg från HEDE Gästgifvaregård, och ödmjukligen

erinra, att att om man med egna ögon ser, och sjelf pröf-var, undgår man att fälla en förhastad förkastelsedom,

hvilken då troligen utebliver.

   Terminerne, för så väl Bad-Inrättningen som för de

öppna Hafsbaden, börjas den 1 uti Juni, Juli och Augu-

sti månader, eller när Badgästerne finna det för sig be-

qvämligast. Uddevalla, Tanum och Grebbestad den 26

Mars 1846.                                          A. J. LUNDBLOM.

Bihang till annonsen om Grebbestads Hafsbadsinrättning

Aftonbladet 31 mars 1846.


Kulturföreningen Gamla Grebbestad - e-post: info@gamlagrebbestad.se - bg 5551-6454 - Swish 123 53 508 22

 

Copyright © All Rights Reserved