Stadgar

Stadgar för Kulturföreningen Gamla Grebbestad

Reviderades på årsmötet 2011-02-15:

§6, §13, §16.

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 1. Föreningen

§ 2. Föreningens ändamål

§ 3. Föreningens hemort

§ 4. Medlemskap

§ 5. Medlems årsavgift

§ 6. Föreningens styrelse

§ 7. Revisorer

§ 8. Valberedning

§ 9. Föreningens firma

§ 10. Verksamhets- och redovisningsår

§ 11. Föreningsmöten

§ 12. Extra allmänt medlemsmöte

§ 13. Dagordning vid föreningsmöten

§ 14. Beslutprocess vid föreningsmöte

§ 15. Arbetsgrupper

§ 16. Stadgeändring

§ 17. Föreningens upplösning

 

§ 1 Föreningen

Föreningens namn är Kulturföreningen Gamla Grebbestad.

 

§ 2 Föreningens ändamål

Kulturföreningen Gamla Grebbestad är en opolitisk, fristående organisation vars syfte är att på ideell grund dokumentera och sprida kunskap om Grebbestads historia.

 

§ 3 Föreningens hemort

Föreningens hemort är Grebbestad.

 

§ 4 Medlemskap

Man blir medlem i föreningen genom att betala föreningens årsavgift.

Föreningen skall inte utse ständiga medlemmar eller hedersmedlemmar.

 

§ 5 Medlemsårsavgift

Medlem betalar den årsavgift, som årsmötet beslutar.

 

§ 6 Föreningens styrelse

Föreningens styrelse skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör, vice kassör och en övrig ordinarie ledamot samt två suppleanter.

 

1. Ordförande

Ordföranden väljes med mandattid om ett år. Ordförande representerar föreningen och leder styrelsens förhandlingar och arbete samt tillser att fattade beslut verkställs och att föreningens stadgar efterlevs.

 

2. Vice ordförande

Vice ordförande väljes med mandattid om två år och ersätter ordförande, när denne har förhinder.

 

3 Sekreterare

Sekreteraren väljes med mandattid om två år.

Sekreteraren för protokoll vid styrelsens sammanträden, ombesörjer föreningens korrespondens, handhar föreningens arkiv och informerar föreningens arbetsgrupper om styrelsens beslut.

 

4 Vice sekreterare

Vice sekreterare väljes med mandattid om två år och ersätter sekreteraren, när denne har förhinder.

 

5 Kassör

Kassören väljes med mandattid om två år.

Kassören sköter föreningens ekonomi samt svarar för föreningens bokföring och medlemsförteckning.

Inför föreningens årsmöte upprättar kassören resultat- och balansräkning samt förslag för föreningens budget.

 

6 Vice kassör

Vice kassör väljes med mandattid om två år och ersätter kassören, när denne har förhinder.

 

7 Ordinarie ledamot

Ordinarie ledamot väljes med mandattid om två år och deltar i styrelsens arbete på sätt som styrelsen beslutar.

 

8 Styrelsesuppleanter

Två styrelsesuppleanter väljes med mandattid om två år och deltar i styrelsens arbete på sätt som styrelsen beslutar.

Suppleant vilken deltar, som ersättare för ordinarie ledamot, deltar i styrelsens beslut.

 

9 Styrelsemöten

Styrelsen håller, efter kallelse av ordföranden, på våren två och på hösten tre ordinarie sammanträden.

Styrelsen sammanträder då minst två styrelseledamöter gör framställande härom.

 

10 Beslutmässig

Styrelsen är beslutsmässig, när samtliga ledamöter är kallade och minst tre ledamöter är närvarande.

 

§ 7 Revisorer

Föreningen skall ha en revisor, som väljes för en tid av ett år och en revisorsuppleant, som väljes för en tid av ett år.

 

§ 8 Valberedning

Föreningen har vid bildandet ingen valberedning. Vid årsmöte kan beslut fattas om att välja valberedning.

Årsmötet beslutar om antal ledamöter samt deras mandattid.

 

§ 9 Föreningens firma

Föreningens firma tecknas i ekonomiska angelägenheter av föreningens ordförande och kassören tillsammans.

I övriga ärenden tecknas föreningens firma av ordföranden.

 

§ 10 Verksamhets- och redovisningsår

Föreningens verksamhet- och redovisningsår är kalenderår, från och med den 1 januari till och med den 31 december samma år.

 

§ 11 Föreningsmöten

1. Årsmöte.

Årsmöte skall hållas under februari månad.

2. Allmänt medlemsmöte.

 

§ 12 Extra allmänt medlemmöte

Extra allmänt medlemsmöte skall hållas, när minst åtta röstberättigade medlemmar så påkallar.

Mötet skall hållas tre veckor efter påkallandet och beslutar endast i frågor mötet kallats för.

Allmänt medlemsmöte hålles efter beslut av styrelsen.

 

§ 13 Dagordning vid föreningsmöte

Dagordning vid Årsmöte och i tillämpliga delar vid Allmänt medlemsmöte.

1. Mötet öppnas.

2. Fråga om mötet är behörigen utlyst.

3. Fastställande av dagordningen.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av två justerare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse.

7. Revisorernas berättelse, yttrande och förslag.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets verksamhet.

9. Beslut om verksamhetsplan och beslut om budget för det kommande verksamhetsåret.

10. Beslut om medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.

11. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år.

12. Val av föreningens vice ordförande för en tid av två år.

13. Val av föreningens sekreterare för en tid av två år.

14. Val av föreningens vice sekreterare för en tid av två år.

15. Val av föreningens kassör för en tid av två år.

16. Val av föreningens vice kassör för en tid av två år.

17. Val av en ordinarie ledamot i styrelsen för en tid av två år.

18. Val av två suppleanter i styrelsen för en tid av två år.

19. Val av revisor för en tid av ett år.

20. Val av revisorsuppleant för en tid av ett år.

21. Val av valberedning.

22. Behandling av förslag, som väckts av föreningens styrelse eller av föreningsmedlem inlämnats till föreningens styrelse.

23. Övriga frågor.

24. Avslutning.

 

§ 14 Beslutprocess vid föreningsmöte

Efter ställda förslag fattas beslut enligt följande:

1. Varje närvarande medlem har en röst.

2. Vanliga föreningsärenden avgöres med enkel majoritet. Utfaller röstetalen lika gäller den mening ordföranden

företräder.

3. Vid val av revisor och revisorsuppleant deltar icke ledamöter och suppleanter i styrelsen.

4. Personval skall, om någon begär det, ske med slutna sedlar. Mellan dem, som erhållit lika röstetal skall lotten skilja.

 

§ 15 Arbetsgrupper

Föreningen kan vid årsmöte, medlemsmöte eller styrelsemöte utse arbetsgrupp.

 

§ 16 Stadgeändring

Ändring eller tillägg till föreningens stadgar får endast beslutas på ordinarie årsmöte.

 

§ 17 Föreningens upplösning

I händelse av föreningens upplösning skall, vid allmänt medlemsmöte, beslut fattas med två-tredjedels majoritet.

Innan beslut om upplösning fattas, skall styrelsen till mötet lämna förslag om hur föreningens tillgångar bör hanteras. Mötet beslutar först i denna fråga, därefter beslutas om eventuell upplösning av föreningen.

............................................................................................................

 

Kulturföreningen Gamla Grebbestad bildades vid allmänt möte med intresserade den 6 februari 2007 och är en sammanslutning med tidigare medlemmar i föreningen "Om forntid för framtid" samt studiecirklar med tema "Det gamla Grebbestad" i Vuxenskolans regi.

 

Föreningens stadgar antogs på årsmötet 2008-02-25.

 

Reviderades på årsmötet 2011-02-15:

§6, §13, §16.

Kulturföreningen Gamla Grebbestad - e-post: info@gamlagrebbestad.se - bg 5551-6454

Copyright © All Rights Reserved